!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Praktiskt

 

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare i Trygg-Hansa.

Föreningen har tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare som gäller för samtliga lägenheter. Försäkringen kompletterar den hemförsäkring som var och en själv måste teckna. 

 

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd. Förråden ligger i garageplanet. 


Felanmälan

Om det uppstår ett fel i din bostad skall du anmäla detta till Cemis  felanmälan. Även fel som du ser i föreningens allmänna delar skall anmälas på samma sätt via www.cemi.se eller felanmalan@cemi.se.

 

Felanmälan vitvaror

Den garanti som fanns de 5 första åren har nu gått ut och du ansvarar själv för fel som kan uppstå på vitvaror.

Telefon: 0771 - 76 76 76 (Husqvarna/Electrolux)

 

Pantförskrivning

All pantförskrivning och ärenden som rör lånehantering bevakas för föreningens räkning av Cemi AB.
Därför ska handlingarna alltid skickas in dit.

Cemi AB
Box 3019
169 03  Solna

Telefon 0774-400 990

 

Fastighetsskötsel

Cemis fastighetsskötare utför rondering varje vecka. Förutom sin rondering besöker han föreningen vid felanmälan avseende antingen fastigheten eller enskilda lägenheter.

 

Städning

Städning av trappor och entréer sker måndagar och under vinterhalvåret städas entréer även på torsdagar.

 

TV, Telefoni och Internet

Föreningen har gruppavtal med följande leverantörer:

Internet och Telefoni via Stockholms Stadsnät:

- 200 MB internetförbindelse ingår för alla medlemmar

- Kontakta Stockholms Stadsnät vid behov av Telefoni

TV via Com Hem:

- Digital TV Bas - Paket ingår för alla medlemmar

Kontakta respektive leverantör för mer information:

ComHem:
Direktnummer för föreningens medlemmar: 0771-17 17 20
Com Hems allmänna nummer till kundjtänst: 90 222

Stockholm Stadsnät:

Kundjänst: 08-50122010


Cykelförråd

Det finns flera cykelförråd i Brf Hamnen. Dessa är placerade både på garageplanet och i markplan. I hus 31 finns 2 förråd, i hus 29 finns 4 förråd och i hus 27 finns 1 förråd. Det är fritt att välja i vilket hus man vill stå.

I cykelförråden är det inte tillåtet att förvara mopeder eller motorcyklar utan dessa hänvisas till plats i garaget. 


Parkering

I föreningen finns 9 parkeringsplatser utomhus och 67 stycken i garaget under huset som tillhör föreningen. Dessutom finns det 1 st mc-plats i garaget.

I garaget är det endast tillåtet att förvara det fordon som platsen är avsedd för bil eller motorcykel . Övrig förvaring är av brandskyddsskäl förbjuden.

Rökning är absolut förbjudet i garaget och därmed också slängning av fimpar och andra föremål i mittrännan, som annars kan få filtret igentäppt, med översvämning som följd, vid regn eller spolning.

Intresserad av parkeringsplats på mark eller i garage?
Alla våra parkeringsplatser är för närvarande uthyrda men det går bra att ställa sig i kö! Ring 0774-400 990 och berätta att det gäller Brf. Hamnen och att du vill stå i kö. Det går även bra att skicka e-post till info@cemi.se. När det blir något ledigt kontaktar Cemi dig.

Europark övervakar parkeringarna utomhus och kommer att "lappa" alla bilar som inte står på de uppmärkta parkeringsplatserna. Den som hyr parkeringsplats på mark får ett parkeringstillstånd att lägga innanför framrutan. Den som står i en parkeringsruta utan tillstånd kommer att få betala kontrollavgift.

Nycklar och fjärrkontroll till garage
Efter att man har erhållit kontrakt på garageplats kan nycklar hämtas hos Cemi AB, Industrivägen 17, Solna.
Önskar man fjärrkontroll skall en depositionsavgift först betalas till föreningens bankgiro och fjärrkontrollen hämtas hos Cemi mot uppvisande av inbetald depositionsavgift.
Vid kontraktets upphörande skall garagenycklar och fjärrkontroll återlämnas till Cemi varefter depositionsavgiften återbetalas.

 

Barnvagnsrum/rullstolsförråd

Det finns barnvagnsrum på plan 0 i hus 2 och på plan 1 i alla tre husen. Laddningsrum för rullstol finns på plan 0 och 1 i samtliga hus, i samma utrymme som förvaltningens städutrymme.


Sophantering

Miljörum med sopsortering finns i alla tre hus. De material som sorteras är: tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar och wellpapp, glasförpackningar ofärgade och färgade, småbatterier matavfall och hushållsavfall.

Tömning sker enligt nedanstående schema:

 

Måndagar     Hårda plastförpackningar

                   Metallförpackningar

                   Glasförpackningar ofärgade och färgade

Tisdagar       Hushållsavfall alla hus

Onsdagar     Pappersförpackningar och wellpapp

Torsdagar    Tidningar

Fredagar      Hushållsavfall hus nr 27 och 31,

                   Matavfall

Det är väldigt viktigt att rätt sopor läggs i rätt behållare då det annars utgår höga straffavgifter från den entreprenör som hämtar soporna. Grovsopor får man åka till återvinningsanläggning med då vi inte har plats för att hantera dessa i de befintliga soprummen. Det är viktigt att soppåsar försluts väl för att undvika lukt och flugor.

Mer utförlig information om sopsorteringen hittar du i bilaga längst ner på sidan.

 

 

Ytterdörrar/Portar

Se till att ytterdörrarna och garageporten alltid går igen efter att du passerat dem så att inga obehöriga kommer in i fastigheterna.

 

Portkod

Mellan kl. 22.00 och 05.00 är portkoden avstängd så då måste man använda nyckel.

 

Växter

För lägenheter som har uteplats med växter gäller att lägenhetsinnehavaren ansvarar för skötseln av dessa.

 

Snöröjning

Det åligger lägenhetsinnehavaren att själv röja snö på balkonger och terrasser som hör till lägenheten. För gemensamma ytor sörjer föreningen via kontrakterad entreprenör för snöröjningen.

 

Uteplatser, balkonger och terrasser

Önskar man göra förändringar eller byggnationer på uteplatser och balkonger med t ex trallar eller insynskydd eller förändring av befintlig växtlighet skall regler i nedanståndende dokument iakttas. Den boende ansvarar enligt stadgarna för den skada ett ingrepp kan orsaka.

Inglasning av balkong. Gör så här, steg för steg.

1. Begär in offert från föreningens leverantör: Svenska Lumon AB (http://www.lumon.se). Av offerten skall tydligt framgå att inglasningen och utförandet blir av samma slag som befintliga inglasningar.

2. Ett avtal skall tecknas mellan den/de som står som ägare till bostadsrätten och Brf. Hamnen. I avtalet regleras ansvar för underhåll mm. Avtalet hittar du i bilaga längst ner här på sidan. 

3. Skriv under avtalet. OBS! Om flera är ägare till bostadsrätten skall samtliga underteckna avtalet. Två exemplar!

4. Skicka in bygglovsansökan till kommunen.

5. Lämna följande till föreningens styrelse i två exemplar:

a) offert från montör

b) undertecknat avtal

c) kopior på bygglovet från kommunen

6. Styrelsen godkänner inglasningen och skriver på offerten: ”Godkännes av Brf Hamnen” samt behåller en omgång av offert, undertecknat avtal samt kopia på bygglovet.

8. Den av föreningen godkända offerten lämnas till den som vill glasa in tillsammans med kopia på de övriga handlingarna

Dokument

Brf Hamnens riktlinjer för utemiljö, balkonger och uteplatser..pdf 2016-04-30
Brf Hamnen - Avtal balkonginklädnad (2016-01-10).pdf 2016-01-27
Checklista_inbrott.pdf 2011-08-30
Brf_Hamnen-Arbetsbeskrivning_Fastighetsskötare.pdf 2010-09-12
Brf_Hamnen_soprum.pdf 2015-03-19
Utskriftvänlig version