!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Praktiskt

 

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare i Trygg-Hansa.

Föreningen har tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare som gäller för samtliga lägenheter. Försäkringen kompletterar den hemförsäkring som var och en själv måste teckna. 

 

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd. Förråden ligger i garageplanet. 


Felanmälan

Om det uppstår ett fel i din bostad skall du anmäla detta till Cemis  felanmälan. Även fel som du ser i föreningens allmänna delar skall anmälas på samma sätt via www.cemi.se eller felanmalan@cemi.se.

 

Felanmälan vitvaror

Den garanti som fanns de 5 första åren har nu gått ut och du ansvarar själv för fel som kan uppstå på vitvaror.

Telefon: 0771 - 76 76 76 (Husqvarna/Electrolux)

 

Pantförskrivning

All pantförskrivning och ärenden som rör lånehantering bevakas för föreningens räkning av Cemi AB.
Därför ska handlingarna alltid skickas in dit.

Cemi AB
Box 3019
169 03  Solna

Telefon 0774-400 990

 

Fastighetsskötsel

Cemis fastighetsskötare utför rondering varje vecka. Förutom sin rondering besöker han föreningen vid felanmälan avseende antingen fastigheten eller enskilda lägenheter.

 

Städning

Städning av trappor och entréer sker måndagar och under vinterhalvåret städas entréer även på torsdagar.

 

TV, Telefoni och Internet

Föreningen har gruppavtal med följande leverantörer:

Internet och Telefoni via Stockholms Stadsnät:

- 200 MB internetförbindelse ingår för alla medlemmar

- Kontakta Stockholms Stadsnät vid behov av Telefoni

TV via Com Hem:

- Digital TV Bas - Paket ingår för alla medlemmar

Kontakta respektive leverantör för mer information:

ComHem:
Direktnummer för föreningens medlemmar: 0771-17 17 20
Com Hems allmänna nummer till kundjtänst: 90 222

Stockholm Stadsnät:

Kundjänst: 08-50122010


Cykelförråd

Det finns flera cykelförråd i Brf Hamnen. Dessa är placerade både på garageplanet och i markplan. I hus 31 finns 2 förråd, i hus 29 finns 4 förråd och i hus 27 finns 1 förråd. Det är fritt att välja i vilket hus man vill stå.

I cykelförråden är det inte tillåtet att förvara mopeder eller motorcyklar utan dessa hänvisas till plats i garaget. 


Parkering

I föreningen finns 9 parkeringsplatser utomhus och 67 stycken i garaget under huset som tillhör föreningen. Dessutom finns det 1 st mc-plats i garaget.

I garaget är det endast tillåtet att förvara det fordon som platsen är avsedd för bil eller motorcykel . Övrig förvaring är av brandskyddsskäl förbjuden.

Rökning är absolut förbjudet i garaget och därmed också slängning av fimpar och andra föremål i mittrännan, som annars kan få filtret igentäppt, med översvämning som följd, vid regn eller spolning.

Intresserad av parkeringsplats på mark eller i garage?
Alla våra parkeringsplatser är för närvarande uthyrda men det går bra att ställa sig i kö! Ring 0774-400 990 och berätta att det gäller Brf. Hamnen och att du vill stå i kö. Det går även bra att skicka e-post till info@cemi.se. När det blir något ledigt kontaktar Cemi dig.

Europark övervakar parkeringarna utomhus och kommer att "lappa" alla bilar som inte står på de uppmärkta parkeringsplatserna. Den som hyr parkeringsplats på mark får ett parkeringstillstånd att lägga innanför framrutan. Den som står i en parkeringsruta utan tillstånd kommer att få betala kontrollavgift.

Nycklar och fjärrkontroll till garage

Nycklar till garaget ingår för respektive lägenhet och överlåts tillsammans med övriga lägenhetsnycklar. Skulle extranycklar behövas kan de beställas från förvaltaren mot avgift.

För dem som har hyreskontrakt för parkeringsplats i garaget finns också möjlighet att erhålla fjärrkontroll för öppning av garageporten. Önskas fjärrkontroll ska kontakt tas med förvaltaren, telefon 0774-400 990, för beställning och inbetalning ske till föreningens bankgirokonto av depositionsavgift. Mot uppvisande av kvitto på betald depositionsavgift kan sedan fjärrkontroll hämtas hos Cemi AB, Industrivägen 17, Solna.

Under hyresperioden ansvarar användaren för batteribyten i fjärrkontrollen och när hyreskontraktet upphör ska den återlämnas till Cemi, varefter depositionsavgiften återbetalas. För förkommen eller skadad fjärrkontroll sker ingen återbetalning av depositionsavgiften.

Barnvagnsrum/rullstolsförråd

Det finns barnvagnsrum på plan 0 i hus 2 och på plan 1 i alla tre husen. Laddningsrum för rullstol finns på plan 0 och 1 i samtliga hus, i samma utrymme som förvaltningens städutrymme.

 

Sophantering

Miljörum med sopsortering finns i alla tre husen. De är endast avsedda för hushållsavfall (brännbara hushållssopor och matavfall) och för återvinning av tidningar, pappersförpackningar och wellpapp, metallförpackningar, plastförpackningar, glasförpackningar ofärgade och färgade samt småbatterier.

Tömning sker enligt nedanstående schema:

Ragn-Sells - Varje Vecka

Tisdagar: Plast + Metall

Onsdagar: Glas + Tidningar

Fredagar: Kartong / Wellpapp

 

Sundbybergs Avfall och Vatten - Varje Vecka

Måndagar: Hushållssopor och matavfall i alla tre husen

Torsdagar: Hushållssopor, Hamngatan 27 och 31

Det är väldigt viktigt att endast angivna sopor lämnas i miljörummen och att de läggs i rätt behållare, då det utgår straffavgifter från de entreprenörer som hämtar soporna vid felsortering. Alla övriga sopor ska medlemmen antingen frakta till någon av de permanenta återvinningscentralerna eller lämna till kommunens mobila enheter – ReTuren, Mobila ÅC eller Returkassen – vilka finns tillgängliga enligt schema på kommunens webbplats och den tryckta information som distribueras två gånger per år. Lämnas sopor som inte tillhör de listade kategorierna i soprummen måste styrelsen beställa separat bortforsling vid varje tillfälle till en hög kostnad för föreningen.

Tänk också på att hålla ordning i miljörummen – förslut påsar, platta till kartonger och sopa/plocka upp efter dig om något faller utanför kärlen – så får vi ett fräschare miljörum utan lukt och flugor och en välfungerande sophämtning. Det vinner både miljön och vi boende på.

 

Ytterdörrar/Portar

Se till att ytterdörrarna och garageporten alltid går igen efter att du passerat dem så att inga obehöriga kommer in i fastigheterna.

 

Portkod

Portkod är inte möjlig att använda för inpassering. För att komma in i husen måste man använda nyckel eller porttelefon.

 

Växter

För lägenheter som har uteplats med växter gäller att lägenhetsinnehavaren ansvarar för skötseln av dessa.

 

Snöröjning

Det åligger lägenhetsinnehavaren att själv röja snö på balkonger och terrasser som hör till lägenheten. För gemensamma ytor sörjer föreningen via kontrakterad entreprenör för snöröjningen.

 

Uteplatser, balkonger och terrasser

Önskar man göra förändringar eller byggnationer på uteplatser och balkonger med t ex trallar eller insynskydd eller förändring av befintlig växtlighet skall regler i nedanståndende dokument iakttas. Den boende ansvarar enligt stadgarna för den skada ett ingrepp kan orsaka.

Inglasning av balkong. Gör så här, steg för steg.

1. Begär in offert från föreningens leverantör: Svenska Lumon AB (http://www.lumon.se). Av offerten skall tydligt framgå att inglasningen och utförandet blir av samma slag som befintliga inglasningar.

2. Ett avtal skall tecknas mellan den/de som står som ägare till bostadsrätten och Brf. Hamnen. I avtalet regleras ansvar för underhåll mm. Avtalet hittar du i bilaga längst ner här på sidan. 

3. Skriv under avtalet. OBS! Om flera är ägare till bostadsrätten skall samtliga underteckna avtalet. Två exemplar!

4. Skicka in bygglovsansökan till kommunen.

5. Lämna följande till föreningens styrelse i två exemplar:

a) offert från montör

b) undertecknat avtal

c) kopior på bygglovet från kommunen

6. Styrelsen godkänner inglasningen och skriver på offerten: ”Godkännes av Brf Hamnen” samt behåller en omgång av offert, undertecknat avtal samt kopia på bygglovet.

8. Den av föreningen godkända offerten lämnas till den som vill glasa in tillsammans med kopia på de övriga handlingarna

 

Kommunikation och personuppgifter

Föreningens primära sätt att kommunicera med medlemmar är via e-post och anslag på föreningens webbplats. Det är därför viktigt att du håller din anmälda e-postadress uppdaterad genom att sända eventuella ändringar till styrelsen.

Föreningens hantering av personuppgifter finns beskrivet i dokument Brf Hamnen -  Information om behandling av personuppgifter, vilket finns nedan under rubriken Dokument.

Dokument

Brf Hamnen - Information om behandling av personuppgifter.pdf 2018-05-28
Brf Hamnens riktlinjer för utemiljö, balkonger och uteplatser..pdf 2016-04-30
Brf Hamnen - Avtal balkonginklädnad (2016-01-10).pdf 2016-01-27
Checklista_inbrott.pdf 2011-08-30
Brf_Hamnen-Arbetsbeskrivning_Fastighetsskötare.pdf 2010-09-12